Osmia cornuta (Latreille, 1805) mÔle

photo P. Goujon